Available courses

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована  на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Віртуальний навчально-методичний кабінет містить законодавчу базу сфери освіти,  фахової передвищої освіти, методичні рекомендації, організаційно-інструктивні матеріали щодо напрямів діяльності, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників.       


В процесі вивчення курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навики з планування, організації та способів механізації виконання робіт з озеленення територій, догляду за створеними об'єктами озеленення.


Навчальна дисципліна  Лісознавство і рекреаційне лісівництво“ є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і рекреаційного  лісівництва.  При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, ведення господарства в лісах рекреаційного призначення.


Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Формування  умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та покращення умов праці, а також поєднанням успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці у конкретній галузі.


Вивчення майбутнім фахівцем нормативно-правової бази; біології диких тварин та птахів; біотехнії; мисливської зброї; найпоширеніших порід мисливських собак; набути практичних навичок, які стануть корисними їм у майбутньому.


Лісова таксація і лісовпорядкування відноситься до тих базових дисциплін, які складають основу підготовки молодших спеціалістів лісового господарства. Знання лісотаксаційної і лісовпорядної теорії і техніки необхідні при складанні будь яких лісогосподарських заходів, пов’язаних з вирощуванням лісів та їх раціональним використанням.

Лісова таксація розглядає способи виявлення, обліку та оцінки матеріального, кількісного та якісного стану лісових ресурсів. Лісовпорядкування ж розглядає способи цільової організації та довготермінового планування лісового господарства.

Дисципліна складається із двох модулів. Перший модуль – «Лісова таксація», другий – «Лісовпорядкування» які включають в себе окремі теми.Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютеризація лісогосподарського виробництва» є закріплення навичок роботи з прикладними програмами загального призначення (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Adobe Photoshop), формування умінь використовувати прикладні програми спеціального призначення (програм для електронного обліку деревини, баз та банків даних для лісового господарства, програм матеріально-грошової оцінки лісосіки, програми «Лісовпорядник», геопорталу «Ліси України» та ін.), набуття навичок використання ресурсів комп’ютерних мереж.

Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» є: - практичне оволодіння студентами іноземною мовою професійного спрямування, формування фахової іншомовної комунікативної компетентності для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності; - формування навичок читання іншомовних текстів за фахом і вміння передавати отриману з них інформацію в усній та писемній формах; - розвиток уміння сприймати на слух іншомовну інформацію і будувати мовленнєву поведінку в ситуаціях професійного спілкування. Основним завданням вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» є оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності: - читанням (оглядовим, інформативним і глибинним) у роботі з літературою зі спеціальності; - говорінням в ситуаціях професійно-ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного аспекту іноземної мови; - аудіюванням на матеріалі іноземної мови за спеціальністю; - писемним мовленням в рамках певних писемних жанрів і професійної тематики.

Навчальна дисципліна «Лісівництво» є однією з базових спеціальних дисциплін, що має на меті дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з питань лісознавства і лісівництва. При її вивченні студенти повинні підготуватись до самостійної роботи на виробництві та вміти вирішувати питання покращення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, своєчасного й якісного їх поновлення і раціонального використання лісових ресурсів.


Метою вивчення дисципліни «Недеревні ресурси лісу»
є навчити студентів, майбутніх спеціалістів лісової галузі, раціонально і
комплексно використовувати усі багатства лісів та підвищувати їх  продуктивність, збільшуючи віддачу кожного
гектара лісу.

Проєктування об’єктів зеленого будівництва в навчальному процесі виступає, як метод ландшафтної архітектури, що полягає в розробці прийомів перетворення і художнього оформлення відкритого простору міського середовища.

Прийняття проєктних рішень на основі комплексної оцінки природних факторів з метою досягнення оптимального співвідношення між штучними та природними компонентами навколишнього середовища.Мета викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» покликана надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності спеціаліста садово-паркового господарства, сформувати первинні знання та навики з зеленого будівництва та садово-паркового господарства, окреслити головні завдання, що стоять перед фахівцями даної спеціальності як в Україні, так і в світі.


Курс відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, котрий розвиває фахову компетентність молодших спеціалістів щодо насінництва, сучасних агротехнічних прийомів та технології культивування декоративних рослин у відкритому та закритому ґрунті розсадника.


Мета курсу – вивчення історії світової і української культур, починаючи від первісної культури до культури ХХІ століття.

Ґрунтознавство є базовою для вивчення дисциплін лісогосподарського циклу: лісівництва, лісових культур, лісової меліорації, дендрології, лісозахисту, механізації лісового господарства, тому кожному спеціалісту лісового господарства в його практичній діяльності необхідні знання з ґрунтознавства.

Основною метою вивчення дисципліни „Ґрунтознавство” є засвоєння студентами знань про ґрунт, його утворення (генезис), будову, склад, властивості, принципи систематики і класифікації ґрунтів, закономірності географічного поширення, формування і розвиток родючості ґрунтів, шляхи найбільш раціонального їх використання.


Учбова практика є завершаючим етапом вивчення курсу ґрунтознавства. Студенти закріплюють знання, уміння і навички, одержані на теоретичних і практичних заняттях, вивчають нові методи пізнання природних ресурсів і проблеми раціонального використання ґрунтів.

Метою учбової практики являється вивчення методів польового дослідження і визначення ґрунтів в польових умовах за морфологічними ознаками, вивчення закономірності розміщення ґрунтів від рельєфу і характеру насаджень.


Курс відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, котрий розвиває фахову компетентність молодших спеціалістів щодо насінництва, сучасних агротехнічних прийомів та технології культивування декоративних рослин у відкритому та закритому ґрунті розсадника.


Дисципліна «Дендрологія» – частина ботаніки, що вивчає деревні рослини, вона дає майбутнім  спеціалістам  перше і основне  поняття про об’єкти  їх  практичної  діяльності – про  дерева, кущі, ліани, напівкущі.

Вміння розбиратись у видовому різноманітті деревних рослин, які по різному реагують на дію факторів зовнішнього середовища є основою грамотного використання їх в лісових, лісомеліоративних, декоративних насадженнях.


Дисципліна «Дендрологія» – частина ботаніки, що вивчає деревні рослини, вона дає майбутнім  спеціалістам  перше і основне  поняття про об’єкти  їх  практичної  діяльності – про  дерева, кущі, ліани, напівкущі.

Декоративна  дендрологія  дає можливість спеціалістам,  які проектують садово-паркові об’єкти  та інженерно-технічним працівникам, які здійснюють їх будівництво, докладно  вивчити найбільш цікаві для містобудівництва декоративні  властивості видів  деревних  рослин, ознайомитись  у  достатній  мірі  з  їх  біологічними  та  екологічними  особливостями  для найбільш  раціонального  використання  в  зеленому  будівництві  різних регіонів України.


Метою курсу формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики та комп’ютерної техніки, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Мета курсу - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології,  сприяти формуванню у молоді  громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання її до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Курс вивчає будову та властивості деревини, а також її недоліки що суттєво впливають на якість та використання матеріалів, що виготовлені з деревини
Курс вивчає будову, склад, властивості, способи визначення якості, облік різноманітних матеріалів:
виготовлених лише з деревини;
виготовлених з деревини з додаванням деяких компонентів (клей, лак, та ін.)
клеїв;
речовин, що використовуються в опорядженні виробів;
матеріалів для меблевого виробництва.

Курс "Лісокористуванння" для студентів заочного відділення

 Вивчення дисципліни  - послідовне перманентне формування фізичної культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, досконалої людини – будівника суспільства в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадянській, професійній діяльності та в сім’ї.

Метою вивчення української літератури є підвищення загальної освіченості студентів, досягнення ними належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитаний художній твір та критичні матеріали про нього, прилучатися до художньої літератури, а через неї - до найголовніших цінностей культури.

Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів із нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.


Здобуті у процесі вивчення української мови знання, набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть студентам змогу реалізувати себе в житті, стати носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу.

Предметна мета – формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.


Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


ФІЛОСОФІЯ - особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності та пізнання, буття людини, відносин людини і світу.

Метою курсу є  розкриття сутності соціальної структури суспільства, соціальних інститутів, ознайомлення студентів з основними поняттями, категоріями соціології, формування знань з основ методології та інструментарію соціології, оволодіння практичними навиками проведення соціологічного аналізу і дослідження.


Метою курсу є формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим та сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь людства, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної громадянської позиції.


Мета курсу - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології,  сприяти формуванню у молоді  громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання її до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Метою викладання навчальної дисципліни «Квітникарство» є надання студентам глибоких теоретичних і практичних знань для виконання робіт по забезпеченню садово-паркового господарства якісним садивним і посівним матеріалом декоративних трав’янистих рослин, контейнерною і горщечковою продукцією, квітковими та декоративно-листяними культурами, квітковою продукцією на зріз.


Знайомство із сучасним станом та перспективами розвитку галузей переробки деревних матеріалів в Україні та світі. 

Разом до успішного завершення навчання!

  Дисципліна «Основи проєктування деревообробних цехів» своєю метою ставить вивчення основних положень проектування  технологічних процесів в цехах, проведення основних розрахунків будівельної, технологічної та енергетичної частин проекту,  побутових і допоміжних приміщень,   виробничої потужності та виробничої програми . Дисципліна «Основи технології столярно - будівельних виробів» своєю метою ставить вивчення основних положень з домобудування і столярно-будівельних виробів, їх розвитком, аналоги деревним матеріалам, інноваційні технології виготовлення виробів і деталей.


Дисципліна «Основи автоматизації виробничих процесів» своєю метою ставить вивчення основних положень механізації та автоматизації, їх розвитком, засобів контролю і регулювання процесів, питанням використання серійних контрольно-вимірювальних приладів і регуляторів при керуванні технологічними об’єктами, операціями і процесами,  виявлення найбільш значимих питань і ознайомлення з методами вирішення задач,  які виникають при автоматизації.


         Програма дисципліни “Основи метрології та стандартизації” передбачає вивчення суті, метрологічних основ та господарського значення стандартизації; основних понять взаємозамінності; системи допусків та посадок типових з’єднань деталей; основ технічних вимірювань; принципу дії основних вимірювальних приладів та методів вимірювань типових з’єднань деталей.